INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Pokud uzavřete smluvní vztah s firmou Jan Kratochvíljako správce osobních údajů, uchovává Vaše osobní údaje – titul, jméno a příjmení jednající osoby, obchodní firma - název společnosti, IČ, DIČ, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení (je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce).

2. Firma Jan Kratochvíl jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po firmě informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
4. Firma Jan Kratochvíl, se sídlem V Hruštičkách 549 Jaroměř, IČ 02857944, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zpracovává v rámci kontaktního formuláře Vaše následující osobní údaje – e-mailová adresa, IP adresa, dotaz, případně další údaje týkající se Vaší osoby uvedené ve Vašem dotazu,

5. V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společností.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Jan Kratochvíl, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto firmu mohou zpracovávat i zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských softwarů či služeb, jejichž služby společnost může ke zprostředkování kontaktního formuláře využívat, ale které však v současné době společnost nevyužívá.
ife.